|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

3. Valg av elever: Elevevaluering

De ferdigheter (key steps) som du har valgt å prøve ut på The Golden 5 arbeider du med systematisk. De viktigste kriteriene for utvalget av elever er forskjellen imellom dem. De skal representere en variasjon I klassen.

Vi har valgt å sette opp fem kriterier for utvalget: atferdsproblemer, skolefaglig mestring, etnisk bakgrunn, sosial fungering og familie bakgrunn.
Du kan velge det/de kriteriene som passer best for din klasse, men det er viktig at du velger to elever som fungerer bra innen kriteriet, to som ikke fungerer bra og en ”i midten”

Sosiogram

For å finne ut hvordan samspill og samarbeid fungerer blant elevene kan vi nytte et sosiogram

Skriv ut en PDF versjon

Sosiogrammet er et nyttig instrument for å finne ut hvordan samspill og samarbeid er i klassen. Vi tilbyr et spørreskjema basert på tre positive spørsmål: nevn tre medelever du vil være med i friminuttene, gjøre hjemmelekser med og være med i fritiden. Etter å ha fylt inn data vil du få ut et skjema som viser hvilke elever som velger hvem. Grad av gjensidige valg er et viktig kriterium for gode sosiale mønstre og lite relasjonelt stress blant elevene.
Skolen og jeg

For å velge ut elevene er det flere instrumenter som kan være nyttige. Det er enkelt å velge ut elever med atferdsproblemer, men for å finne ut hvordan de trives på skolen kan dere nytte spørreskjemaet, ”Skolen og jeg”.
Skriv ut en PDF versjon
Skoletilpasning kan deles inn i tre kategorier, generell trivsel, hvordan elevene lykkes sosialt og hvordan de lykkes faglig.
Spørreskjemaet er delt inn i 27 emner som hvert tilhører en faktor.
På bakgrunn av informasjonen du får fra spørreskjemaet, fra sosiogrammet og annen informasjon du måtte ha, velger du ut de fem elevene. I løpet av 3 – 4 uker velger du ut fem nye elever inntil hele klassen blir ”The Golden Class”.

Det er viktig å huske på at selv om dere i hovedsak konsentrerer dere om de fem utvalgte elevene så vil hele klassen dra positiv nytte av programmet, men for å implementere programmet så har vi valgt å gjøre det på en lett og systematisk måte.

For å sjekke/se resultater av det arbeidet dere gjør, anbefaler vi å bruke samme de samme skjema dere benyttet ved oppstart. Dere bør ikke gjøre evalueringen før etter minimum tre måneder – helst i slutten av skoleåret. Ved å sammenligne resultatene av sosiometrien og spørreskjemaet før og etter intervensjonen vil dere kunne se om det har hatt effekt på klassen eller hver elev.

Vi anbefaler også å sammenligne karakterene før og etter intervensjonen. I vårt prosjekt var det her vi fant den største forskjellen. (Se ”impacts on students”)