|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

Program

Oppstart

Oppstart
Type: PDF
Størrelse: 59,4 KB

  • Generell situasjon på ungdomstrinnet: problemer, mistrivsel og motivasjon
  • Behov for skole tilpasning
  • Sosial og personlig utvikling
    • Klassekamerater
    • Lærers rolle
  • GOLDEN5: En intervensjonsmodell

Golden Areas

Undervisningspersonalet må ha til rådighet passende verktøy, evnen til å se hva som skjer i engruppe og evnen til å lede gruppen på en adekvat måte. De må og ha ressurser til å bygge positive, nære og stabile relasjoner til elevene, skape et klima som fremmer slike relasjoner og læreprosessene i klasserommet. Det er og viktig å vurdere læringsfleksibiliteten, klasserommet må være en arena som tilbyr en rekke aktiviteter tilpasset alderstrinnet samtidig som oppgavene, aktivitetene er tilpasset den enkelte elev. Til slutt må vi og nevne viktigheten av familiens, hjemmets medvirkning for å få en forandring i måten å tolke sosiale miljøer og selvinnsikt.
Kort sagt innebærer det å skape en atmosfære av positive relasjoner, hvor hele eleven kan betraktes som en - Golden Pupil.
Basert på disse prinsippene har vi valgt ut fem områder, med den hensikt å bedre klimaet i klasserommet. Alle områdene må utvikles.

Key Steps

Key steps/ Tiltak
Type: PDF
Størrelse: 70 KB

"Key steps" er pedagogiske tiltak som du kan bruke i klassen og som vil hjelpe deg å forbedre de fem valgte områdene.
Trykk på dem for å se hvilke tiltak vi foreslår.