|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

Golden Areas

Undervisningspersonalet må ha til rådighet passende verktøy, evnen til å se hva som skjer i engruppe og evnen til å lede gruppen på en adekvat måte. De må og ha ressurser til å bygge positive, nære og stabile relasjoner til elevene, skape et klima som fremmer slike relasjoner og læreprosessene i klasserommet. Det er og viktig å vurdere læringsfleksibiliteten, klasserommet må være en arena som tilbyr en rekke aktiviteter tilpasset alderstrinnet samtidig som oppgavene, aktivitetene er tilpasset den enkelte elev. Til slutt må vi og nevne viktigheten av familiens, hjemmets medvirkning for å få en forandring i måten å tolke sosiale miljøer og selvinnsikt.
Kort sagt innebærer det å skape en atmosfære av positive relasjoner, hvor hele eleven kan betraktes som en - Golden Pupil.
Basert på disse prinsippene har vi valgt ut fem områder, med den hensikt å bedre klimaet i klasserommet. Alle områdene må utvikles